Przejdź do treści


Staż

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, że z uwagi na dużą liczbę wniosków, które wpłynęły do tut. Urzędu w sprawie zawarcia umowy o  zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy - Algorytm, od dnia 19.07.2013 r. wstrzymuje wydawanie w/w wniosków.

Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Prezydent za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy może skierować w celu odbycia stażu bezrobotnych do: pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do odbycia stażu Urząd Pracy może kierować wyłącznie:

  • bezrobotnych do 25 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25roku życia),
  • bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze miejskiego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych), bezrobotnego po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył conajmniej 50 rok życia),
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), bez doświadczenia zawodowego (oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadził działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6miesięcy) lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do18roku życia,
  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych.

 Staż organizowany jest na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, nie krócej jednak niż 3 miesiące. W stosunku do osób wymienionych w pkt. 1 i 2 staż może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Podmiot zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych (zwany dalej „organizatorem")  składa do wybranego urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z określonymi w nim załącznikami. Miejski Urząd Pracy w Płocku w terminie miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku informuje pisemnie organizatora o sposobie jego rozpatrzenia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy a organizatorem, a przyjęcie bezrobotnego na staż może nastąpić dopiero po jej podpisaniu.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Skierowanemu bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120%  kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

Organizator po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w okresie odbywania stażu. Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2013 nie będzie kierował i finansował badań lekarskich w celu stwierdzenia zdolności osób bezrobotnych do odbywania stażu.

Szczegółowe informacje:

Dział Instrumentów Rynku Pracy

pok. 209 /II piętro/

tel. (0-24) 367 18 38Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki