Przejdź do treści


Staż

Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Prezydent za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy może skierować do odbycia stażu w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) oraz przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców bez nawiązania stosunku pracy bezrobotnych, dla których ustalony został II profil pomocy (art. 33 ust. 2c w/w ustawy) i którzy do dnia rozpoczęcia stażu nie ukończą 25 roku życiana okres 3 lub 4 miesięcy.

Podmiot zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych (zwany dalej „organizatorem")  składa do wybranego urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z określonymi w nim załącznikami. Miejski Urząd Pracy w Płocku w terminie miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku informuje pisemnie organizatora o sposobie jego rozpatrzenia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy a Organizatorem. Przyjęcie bezrobotnego na staż następuje wyłącznie na podstawie podpisanej umowy z MUP w Płocku, nie wcześniej niż po dostarczeniu kopii zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy na danym stanowisku zaakceptowanej osoby bezrobotnej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych Organizator stażu zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników (do bezrobotnych odbywających staż zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X Kodeksu pracy „profilaktyczna ochrona zdrowia" - osoby przyjmowane do pracy poddawane są wstępnym badaniom lekarskim - art. 229 § 1 pkt 1). Badania te, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Ponadto w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Biorąc pod uwagę powyższe Organizator stażu zobowiązany jest do skierowania zaakceptowanej osoby bezrobotnej przed rozpoczęciem stażu na wstępne badania lekarskie, sfinansowania kosztów tych badań i dostarczenia do MUP w Płocku zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy tejże osoby bezrobotnej przed ustaleniem terminu zawarcia umowy w sprawie zorganizowania stażu. Staż rozpocznie się dopiero po dostarczeniu w/w zaświadczenia lekarskiego.

Organizator stażu zobowiązany jest do przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, poniesienia ewentualnych kosztów tego szkolenia i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumentu potwierdzającego powyższe.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego  z programem stażu,
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników - ponosi koszty związane ze skierowaniem osoby bezrobotnej na wstępne badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu,
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje urząd pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię,
 • dostarcza do urzędu pracy w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Organizator stażu zobowiązany jest do zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej, które podlega ubezpieczeniu społecznemu i za wykonywanie której bezrobotny osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy bezpośrednio po zakończeniu stażu osoby bezrobotnej odbywającej staż u organizatora.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:

 • przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy,
 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych i w terminie 7 dni od otrzymania opinii od organizatora przedkłada tę opinię wraz ze sprawozdaniem w urzędzie pracy.

Prezydent za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu.

Prezydent za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego może pozbawić możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Skierowanemu bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120%  kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 149). Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

Organizator po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w okresie odbywania stażu. Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Zgodnie z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykazy pracodawców, z którymi zawarto umowy o zorganizowanie stażu podawane są do wiadomości publicznej.

Szczegółowe informacje:

Dział Instrumentów Rynku Pracy
pok. 209 /II piętro/
tel. (0-24) 367 18 38Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki