Przejdź do treści


Staż

Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Prezydent za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy może skierować w celu odbycia stażu bezrobotnych do: pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650).

Do odbycia stażu Urząd Pracy może skierować wyłącznie osoby bezrobotne, dla których ustalony został II profil pomocy (art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  - tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późniejszymi zmianami).

Staż może być zorganizowany na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, nie krócej jednak niż 3 miesiące.

W stosunku do osób bezrobotnych, dla których ustalony jest II profil pomocy i które nie ukończyły 30 roku życia staż może być zorganizowany na okres do 12 miesięcy.

Podmiot zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych (zwany dalej „organizatorem")  składa do wybranego urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z określonymi w nim załącznikami. Miejski Urząd Pracy w Płocku w terminie miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku informuje pisemnie organizatora o sposobie jego rozpatrzenia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy a organizatorem, a przyjęcie bezrobotnego na staż może nastąpić dopiero po jej podpisaniu.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Skierowanemu bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120%  kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późniejszymi zmianami.). Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

Organizator po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w okresie odbywania stażu. Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2015 nie finansuje badań lekarskich w celu stwierdzenia zdolności osób bezrobotnych do odbywania stażu.

Szczegółowe informacje:

Dział Instrumentów Rynku Pracy
pok. 209 /II piętro/
tel. (24) 367 18 38

Informujemy, że aktualnie Miejski Urząd Pracy w Płocku nie dysponuje środkami Funduszu Pracy na organizację miejsc stażu.Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki